استاد آواز

خواننده

استاد آواز

مهمترین فرد در آموزش آواز استادی است که ارتباط هنرجو را با تمامی تخصص های مفید برقرار میکند و با داشتن نگاهی جامع، از تمامی امکانات موجود برای پرورش صدای هنرجو بهره میگیرد.
استاد آواز با داشتن مهارت شنیداری خوب جنس صدای هنرجو را شناخته و طبق صدای هر فرد برای او هدف گذاری میکند تا مانع از بروز  آسیب در  صدای وی شود. 
استاد آواز با گذراندن دوره های تخصصی آواز و موسیقی، دانش و مهارت کافی از نحوه ی عملکرد سیستم صوتی کسب نموده و  دانش خود را به هنرجو منتقل میسازد. 
از آنجایی که استاد آواز اولین فردی است که هنرجو در تعامل مستقیم با او قرار میگیرد و از او الگوبرداری میکند، اگر استاد آواز مهارت لازم  و دانش بسیط در این حیطه داشته باشد از بروز  آسیب های احتمالی در صدای هنرجو تا حد بسیار زیادی پیشگیری خواهد شد.