استرس اجرا

۱۳۹۷/۰۲/۲۹
چگونه در اجرا بر اعصابم مسلط باشم؟

راهنمای جامع کنترل استرس در خوانندگان

ناراحتی ها عصبانیت ها،شادی ها و غم ها و به طور کلی تمام حالت روحی و روانی ما در صدای ما نمود پیدا می کند.به تعبیر […]