انتخابات

2019/01/19
صدا و انتخابات2

تاثیرات صدا در انتخابات

با توجه به یک مطالعه علمی انجام شده : محققان دانشگاه های میامی و دانشگاه دوک معتقدند رای دهندگان در انتخابات ایالات متحده به طور طبیعی […]