ایستادن خوانندگان

2018/08/02
پاسچر

Posture (پاسچر) مناسب در صداپیشگان

 تا کنون چند بار شنیده اید که وضعیت مناسب سر نسبت به بدن برای تولید صدای سالم ضروری است؟ شاید زیاد ، شاید کم با این […]