تاثیرات مواد مخدر بر حنجره

2018/07/20
الکل

مواد مخدر، الکل و آواز خواندن

اعتیاد به مواد مخدر و ارتباط با مصرف کنندگان آن یک ارتباط خطرناک برای هر فرد است اما برای خوانندگان، بسیار خطرناک است. این شیاطین می […]