صدای زنانه

۱۳۹۷/۰۷/۲۱
نوجوانان

تغییرات صدا در نوجوانان

تغییر صدا در نوجوانی به دلیل افزایش هورمون ها ، همراه با بلوغ جنسی اتفاق می افتد. یک اثر عمده این هورمون ها افزایش ناپایداری صدا […]