مذاکرات

2018/07/19
ایران-امریکا

سلامت صدا-بهبود اقتصاد،تامین امنیت

درست همانطور که یک چکش یا اره برای یک نجار حیاتی است، صدا ابزار اصلی تجارت برای بسیاری از تاجرها، دلال ها،فروشنده ها و بازاریاب هاست […]