هیجان اجرا

2018/05/19
چگونه در اجرا بر اعصابم مسلط باشم؟

راهنمای جامع کنترل استرس در خوانندگان

صدا آینه ی احساس است. ناراحتی، عصبانیت، شادی، غم و به طور کلی تمام حالت روحی و روانی ما در صدای ما نمود پیدا می کند. […]