ویژگی بلوغ

2018/10/13
نوجوانان

تغییرات صدا در نوجوانان

تغییر صدا در نوجوانی به دلیل افزایش هورمون ها ، همراه با بلوغ جنسی اتفاق می افتد. یک اثر عمده این هورمون ها افزایش ناپایداری صدا […]