2018/10/01
RVT

راهکار مفید کاهش التهاب پس از فعالیت صوتی

RVT میدانیم که یک ورزشکار قبل از انجام ورزش حتما با حرکات دقیق نرمشی سعی در گرم کردن عضلات بدن و آماده کردن آن ها جهت […]