راهنمای جامع کنترل استرس در خوانندگان

خلاصه مقاله

ناراحتی ها عصبانیت ها،شادی ها و غم ها و به طور کلی تمام حالت روحی و روانی ما در صدای ما نمود پیدا می کند.به تعبیر دیگر صدا،آینه ای برای احساس است.این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است که چگونه میتوان احساسات و اعصاب را در اجرای خود کنترل کنیم.  آینه ای برای احساس بهم ریختگی احساسی یا عصبی می تواند به طور واقعی فلج کننده باشد. و اجرا را لحظه به لحظه برای کابر حرفه ای صدا سخت و برای شنونده خسته کننده کند.موارد ریز و درشی را باید برشمرد و به آن ها توجه کرد.توجه به این نکات به طور قابل توجهی به توانایی شما برای استفاده از توانمندی صوتی شما افزوده می کند. و به شما این امکان را می دهد که تحت هر شرایطی کیفیت...