سرطان حنجره

خلاصه مقاله

سرطان حنجره ، با توجه به اینکه بیماری نادری نیست اما هنوز هم در عموم مردم شناخته شده نیست و عموم مردم اطلاعات اندکی درباره آن دارند. انجمن سرطان آمریکا برآورد می کند که تا پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۱۵۰ مورد جدید به مبتلایان سرطان حنجره اضافه خواهد شد. (۱۰۴۹۰ مورد جدید در مردان و ۲۶۶۰ مورد جدید در زنان) و حدود ۳۷۱۰ نفر از مبتلایان دچار مرگ ناشی از سرطان می شوند. (۲۹۷۰ مرد و ۷۴۰ زن) و همچنین بازماندگان ،  دچار عواقب ناشی از سرطان می شوند  که باتوجه به شدت و گسترش بیماری ممکن است هر یک از توانمندی های فرد از جمله صدا، تنفس، یا بلع را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، این یک بیماری قابل پیشگیری است زیرا عوامل خطر اولیه...